poniedziałek, 11 marzec 2024 14:51

Wzrost rent z tytułu niezdolności do pracy

 Wzrost rent z tytułu niezdolności do pracy Wzrost rent z tytułu niezdolności do pracy fot. pixabay

Od 1 marca br. renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wzrosły o ponad 12 procent. Nowe stawki rent zostały ogłoszone przez rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Pawła Żebrowskiego. Osoby, które utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu pogorszenia stanu zdrowia, mogą ubiegać się o rentę. Warunkiem jest uznana przez lekarza orzecznika ZUS-u lub komisję lekarską ZUS niezdolność do pracy oraz posiadanie odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego.

Warunki nabycia prawa do renty

Aby nabyć prawo do renty, konieczne jest powstanie niezdolności do pracy w okresach składkowych lub nieskładkowych, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Wymagany staż ubezpieczenia wynosi od 1 roku do 5 lat, w zależności od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy.

Wyjątki od wymogu stażu ubezpieczeniowego

Osoby, których niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, są zwolnione z wymogu stażu ubezpieczeniowego. Dodatkowo, warunek ten nie dotyczy osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i odpowiednim stażem składkowym. Warto zauważyć, że zmiany w wysokości renty wpłyną na sytuację finansową wielu osób niezdolnych do pracy.

Przeprowadzone zwiększenie rent jest również krokiem w kierunku zrównoważenia systemu ubezpieczeń społecznych oraz zapewnienia godziwych warunków życia dla osób dotkniętych niezdolnością do pracy. Wzrost rent dla osób niezdolnych do pracy, ogłoszony przez rzecznika ZUS, stanowi istotny krok w zapewnieniu godziwych warunków życia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Źródło: Business Insider, Web-Lider