środa, 11 październik 2023 10:37

Wspieram Sukces Kobiet ujawnia pytania ankiety skierowanej do kandydatek oraz kandydatów do Sejmu

Wspieram Sukces Kobiet ankieta Wspieram Sukces Kobiet ankieta fot: pixabay

W ramach kampanii profrekwencyjnej Fundacja SPS przeprowadziła badanie opinii publicznej, na temat najważniejszych kwestii dotyczących kobiet w Polsce. Ankietę wypełniło we wrześniu br. ponad 18 tys. respondentek. Otrzymane wyniki stały się punktem wyjścia do skonfrontowania kandydatek oraz kandydatów do Sejmu z pytaniami autorstwa Uniwersytetu SWPS, dotyczącymi problemów kobiet w naszym kraju.

Dziś została ujawniona ich treść. Audyt przeszły 304 osoby ubiegające się o mandat posła lub posłanki na Sejm – ich imię, nazwisko, okręg oraz komitet wyborczy dostępne są na stronie wspieramsukceskobiet.pl.

Przeprowadzona ankieta składała się z 20 pytań dotyczących najważniejszych problemów, z jakimi mierzą się Polki. Zostały one podzielone na 7 bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył pracy opiekuńczej wykonywanej przez kobiety. Zawiera ona w sobie kwestie podziału urlopu rodzicielskiego oraz asystencji osobistej. Drugi ich sytuacji zawodowej oraz ekonomicznej. W tym przypadku pytania dotyczyły zwiększenia dostępności do publicznej opieki nad dziećmi, zatrudniania kobiet w wieku emerytalnym, luki płacowej oraz parytetów. Trzeci blok poświęcono kwestiom dotyczącym zdrowia kobiet. Kandydaci oraz kandydatki wypowiedzieli się na tematy związane z in vitro, aborcją oraz środkami antykoncepcyjnymi. Czwarty natomiast dotyczył kar za przemoc domową oraz seksualną. Piąty związany był z działaniami na rzecz równości oraz współpracą z organizacjami zajmującymi się prawami kobiet. Szósty blok, zawierał pytania o usługi społeczne, takie jak: wsparcie psychologiczne, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, dostęp do lekarzy oraz specjalistów. Z kolei siódmy odnosił się do klimatu, środowiska oraz praw zwierząt.

Odpowiedzi kandydatek oraz kandydatów do Sejmu zostały ocenione na podstawie trzystopniowej skali odpowiedzi: „zgadzam się”, „nie zgadzam się”, oraz „nie wiem, nie mam zdania”. Wynik 14 punktów i więcej oznacza zielone światło, natomiast rezultat między 7 a 13 punktów sygnalizowany jest żółtym kolorem. Z kolei 6 lub mniej punktów skutkuje czerwonym światłem. Rezultaty dostępne są na stronie internetowej kampanii Wspieram Sukces Kobiet. Ankieta wysyłana była do wyborczych sztabów w formie indywidualnego linku. Do czasu jej zamknięcia kandydaci oraz kandydatki nie znali opisanej powyżej metodologii. Celem akcji Wspieram Sukces Kobiet jest zachęcenie Polek do czynnego udziału w nadchodzących wyborach. Chcemy uświadomić wybierającym oraz wybieranym - jak ważne jest rozwiązanie problemów dotykających na co dzień kobiety w Polsce.

Więcej informacji o kampanii Wspieram Sukces Kobiet oraz wszystkie materiały wizualne dostępne są na stronie wspieramsukceskobiet.pl. Więcej na temat ankiety dla kandydatów i kandydatek można znaleźć w zakładce „dla wyborców”.

– Mimo że polskie prawo umożliwia korzystanie z urlopu rodzicielskiego obojgu rodzicom w jednakowym wymiarze, to przede wszystkim korzystają z niego kobiety. Taki stan rzeczy ma negatywne konsekwencje: utrwala stereotypy związane z płcią, pogłębia różnice między kobietami i mężczyznami w dziedzinie pracy i opieki, przyczynia się też do osłabienia pozycji kobiet na rynku pracy. Także kobiety najczęściej wykonują nieodpłatną pracę opiekuńczą i pełnią większość obowiązków związanych z życiem rodzinnym. Wiele z nich nie podejmuje pracy zawodowej. Najczęściej proponowanym rozwiązaniem tego problemu powinno być podnoszenie poziomu aktywności zawodowej kobiet, zwiększenie dostępności placówek opiekuńczych czy zwiększenie zaangażowania ojców w opiekę nad dziećmi. Fakt, że kobiety pracują krócej niż mężczyźni, przekłada się także na mniejszy kapitał emerytalny zgromadzony przez całe życie i niższe świadczenia emerytalne, a w konsekwencji wyższe ryzyko ubóstwa kobiet. Jednym z rozwiązań tego problemu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet w wieku emerytalnym, aktualnie będącym na bardzo niskim poziomie – komentują eksperci Uniwersytetu SWPS.

Pytania autorstwa Uniwersytetu SWPS dla kandydatów i kandydatek do Sejmu dotyczące najważniejszych kwestii dla Polek


Praca opiekuńcza kobiet


1. Należy wdrażać inicjatywy zachęcające do równego podziału urlopu rodzicielskiego pomiędzy matkę i ojca.

2. Rodziny i opiekunowie, opiekunki osób z niepełnosprawnościami powinny otrzymać od państwa wsparcie, które zapewni im godne życie, oraz pozwoli im godzić opiekę z pracą zawodową.
Sytuacja zawodowa i ekonomiczna kobiet
3. Państwo powinno wspierać możliwość podjęcia pracy przez kobiety poprzez zwiększenie dostępności publicznej opieki nad dziećmi.

4. Państwo powinno wprowadzać zachęty dla pracodawców do zatrudniania kobiet w wieku emerytalnym.

5. Należy wprowadzić obowiązek monitorowania równości wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i egzekwować kary w przypadku naruszenia tego obowiązku.

6. Należy wdrażać inicjatywy zwiększające udział kobiet w polityce i na stanowiskach kierowniczych.

7. Państwo powinno wdrożyć mechanizmy zapewniające niezależność finansową kobiet zajmujących się domem (niepracujących zawodowo) oraz gwarantujące im godne życie w wieku emerytalnym.
Zdrowie i prawa reprodukcyjne
8. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu państwa na zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej dla kobiet na każdym etapie ich życia.

9. Zabiegi in vitro powinny być finansowane ze środków publicznych.

10. Należy zliberalizować obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące aborcji.

11. Środki antykoncepcyjne w Polsce powinny być dostępne bez recepty.
Przemoc wobec kobiet
12. Należy zwiększyć wsparcie państwa dla kobiet będących ofiarami przemocy domowej.

13. Należy bezwzględnie podnieść kary za przestępstwa seksualne.
Działalność na rzecz kobiet
14. Czy zamierzasz angażować się w działania na rzecz równości płci i praw kobiet, jeśli zostaniesz wybrany/wybrana do Sejmu RP?

15. Czy jesteś gotów/gotowa współpracować z organizacjami i grupami społecznymi pracującymi na rzecz praw kobiet?
Usługi społeczne
16. Należy podnieść wydatki na profesjonalne wsparcie psychologiczne w szkołach.

17. Należy dofinansować samorządy, by zapobiec wykluczeniu transportowemu kobiet, głównie w małych miastach i wsiach.

18. Należy wdrożyć programy zachęcające specjalistów, w tym prawników, lekarzy do podejmowania pracy w rejonach, w których dostęp do usług publicznych jest utrudniony lub nie ma go wcale, w tym w małych miastach i wsiach.
Klimat i środowisko
19. Przepisy dotyczące ochrony zwierząt oraz kary za przemoc wobec zwierząt - tak domowych, jak i dzikich - powinny zostać znacząco zaostrzone.

20. Rzetelna edukacja klimatyczna i ekologiczna powinny stanowić priorytet w podstawie programowej na każdym etapie edukacji.

 

O akcji Wspieram Sukces Kobiet Fundacji SPS:


Polki stanowią 53 proc. wyborców, czyli około 16 milionów a istotne dla nich kwestie nie znajdują miejsca w programach partii politycznych. Włączenie kobiet do dyskusji o priorytetach Polski jest więc kluczowe. Akcją Wspieram Sukces Kobiet, chcemy zwrócić uwagę na wyzwania, z jakimi mierzą się Polki, zachęcić je do głosowania oraz wymóc na kandydatkach i kandydatach do Sejmu deklaracje na piśmie. Polityka powinna odpowiadać na nasze potrzeby.